Ban VSTBPN

  • Chương trình học tập kinh nghiệm trong công tác bình đẳng giới năm 2019

    15:29 | 31/10/2019 | 3.957 lượt xem

    Với mục đích giúp cho lao động nữ được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bình đẳng trên mọi lĩnh vực, tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội, qua đó tăng cường chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Công ty Thủy điện Tuyên Quang...