Các Đơn vị

Các đơn vị trong Công ty thủy điện Tuyên Quang

1. Phòng Kỹ thuật và An toàn

 

2. Phòng Hành chính và Lao động

 

 

 

3. Phòng Kế hoạch và Vật tư

4. Phòng Tài chính kế toán

 

 

 

5. Phân xưởng Vận hành