Chuẩn mực đạo đức

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

1. Mọi hành động của TQHPC đều hướng tới con người, vì con người

Luôn coi con người là trung tâm trong mọi hoạt động, CBCNV là tài sản quý giá nhất để phát triển bền vững.

Xây dựng mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân dựa trên tinh thần nhân văn, tự nguyện và công bằng.

Luôn tạo điều kiện để mọi thành viên được học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, đảm bảo cuộc sống vật chất và tinh thần.

2. TQHPC luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý vận hành khai thác hồ chứa, phát điện hiệu quả, đảm bảo an toàn cho công trình và cộng đồng.

Hướng tới xây dựng hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tâm, tận tụy trong từng công việc và hành động.

3. TQHPC cam kết tôn trọng luật pháp, hành động khách quan, trung thực, công tâm và minh bạch

Luôn luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đóng góp tri thức cho sự phát triển và hoàn thiện tài liệu nội bộ.

Tôn trọng các quy tắc, nghi thức trong giao tiếp, trung thực, khách quan và bình đẳng trong xử lý công việc.

Thực hiện đầy đủ các quy định dân chủ tại nơi làm việc theo quy định.

4. Sự đồng thuận và năng lực cá nhân là sức mạnh của TQHPC

Mỗi cá nhân là tài sản, là nguồn lực để phát triển. Năng lực của mỗi cá nhân cùng với tinh thần đoàn kết tập thể cấu thành sức mạnh tổng hợp để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

5. TQHPC - Giữ vững niềm tin

Thực hiện cam kết bằng những hành động thiết thực, phấn đấu xứng đáng với niềm tin của EVN, địa phương, đối tác và cộng đồng.