Huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ nhóm 4, nhóm 6 của Công ty thủy điện Tuyên Quang năm 2017

Ngày 16/5/2017 phòng Kỹ thuật an toàn Công ty Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1 tổ chức “Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động” cho 32 người lao động thuộc nhóm 4, nhóm 6 của Công ty thủy điện Tuyên Quang.

Đây là một trong những chương trình đào tạo thường niên của Công ty nhằm trang bị những kiến thức chung, các quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chính sách, chế độ BHLĐ  đối với người lao động.

Tại buổi huấn luyện này, người lao động được trang bị những kiến thức cơ bản, những điểm mới trong quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Trong đó, cụ thể về:

- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở, xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

- Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

- Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

- Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

- Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động, nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, công tác điều tra tai nạn lao động, những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động, quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động……

Kết thúc khóa huấn luyện, ngoài việc được trang bị những kiến thức cơ bản, người lao động còn được đề xuất những biện pháp để cải thiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong bài kiểm tra kết thúc khóa học, góp phần giúp người lao động vận dụng thực hiện tốt công việc của mình trên mỗi cương vị công tác.


  • Phạm Phương Thùy - TC&NS