Giới thiệu

Huân chương Lao động hạng Ba

                        ----- Năm 2017 -----
                          Huân chương Lao động hạng Ba


Ngày 05/6/2017, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1065/QĐ-CTN tặng  Huân chương lao động hạng ba cho Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.