Thủy điện Tuyên Quang tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động năm 2014

Tổ chức huấn luyện để giúp CBCNV hiểu thêm mục đích, ý nghĩa công tác ATLĐ, VSLĐ ....

Nhằm nâng cao công tác ATVSLĐ trong sản xuất ngày 9/6/2014 Công ty thủy điện Tuyên Quang phối hợp với trường Cao đẳng nghề điện tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động năm 2014. Để đảm bảo sản xuất công tác huấn luyện được chia thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 9÷11/6/2014, đợt 2 từ ngày 12÷14/6/2014.

             Giảng viên trường Cảo đẳng nghề điện thuyết trình bồi huấn ATVSLĐ

Qua công tác huấn luyện giúp các CBCNV hiểu thêm mục đích, ý nghĩa công tác ATLĐ, VSLĐ, những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ trong công ty; phương pháp xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, có hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phương pháp tự kiểm tra ATVSLĐ, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, các nguy cơ mất ATVSLĐ, cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động…

                                                                              T/g: Ngô Văn Giáp - PXSCĐTĐ