Thông báo Bán đấu giá tài sản (T1.2021): Vật tư Thiết bị thu hồi sau sửa chữa bao gồm vật tư thu hồi thông thường và vật tư thu hồi có chứa CTNH

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Tài sản đấu giá: Vật tư Thiết bị thu hồi sau sửa chữa bao gồm vật tư thu hồi thông thường và vật tư thu hồi có chứa CTNH
- Giá khởi điểm: 455.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn)

- Bán hồ sơ: từ  ngày 06/01/2021 đến 15h30'  ngày 22/01/2021

- Chi tiết: xem tại đây
Thư viện Video