Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và An toàn điện năm 2019

Thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2019 và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động. Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang đã tổ chức bồi huấn, sát hạch quy trình an toàn điện cho CBCNV khối trực tiếp sản xuất và huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho CBCNV thuộc đối tượng nhóm 4, 6 trong Công ty.

Tại lớp bồi huấn ATVSLĐ, CBCNV Công ty đã phổ biến các nội dung quy trình, quy phạm liên quan đến công tác AT-VSLĐ cho các đối tượng được quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; công tác tự kiểm tra; quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Huấn luyện ATVSLĐ cho nhóm 4, nhóm 6

Trong tháng 5/2019, Phòng KTAT phối hợp với Văn Phòng thực hiện phổ biến kiến thức cho CBCVN khối trực tiếp sản xuất Quy trình an toàn điện theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/8/2018, sơ câp cứu TNLĐ, tình hình, diễn biến và phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn lao động đã xảy ra trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2018, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, liên hệ với các nguy cơ xảy ra mất an toàn khi thực hiện công việc tại đơn vị của mình. Đồng thời tổ chức thi sát hạch Quy trình an toàn điện nhằm đánh giá, xếp loại bậc an toàn cho CBCNV.

 Huấn luyện An toàn điện cho CBCNV khối trực tiếp sản xuất

Hướng dẫn sơ cấp cứu người bị nạn

Việc tổ chức huấn luyện định kỳ về AT-VSLĐ nhằm nâng cao nhận thức cho tất cả CBCNV trong Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang thực hiện tốt công tác ATLĐ, VSLĐ và không để xảy ra TNLĐ trong SXKD, luôn nắm vững các quy quy trình, quy định về an toàn. Từ đó, phòng, tránh được TNLĐ, tự ý thức bảo vệ tính mạng của chính mình cũng như của đồng nghiệp, luôn luôn chủ động trong mọi tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện công việc.

 


  • Tạ Hữu Thành - phòng K&TAT


Thư viện Video