1. Phòng Kỹ thuật - An toàn

 

2. Phòng Tổ chức và Nhân sự

 

Tổ bảo vệ (thuộc phòng TC&NS)

3. Phòng Kế hoạch vật tư

4. Phòng Tài chính kế toán

4. Văn phòng

6. Phân xưởng Sửa chữa Điện - Tự động

7. Phân xưởng Sửa chữa Cơ khí Thủy lực

8. Phân xưởng Vận hành